Stadgar

Protokoll fört vid Frigymnastikklubben Viljans årsmöte 2019-03-14               

 

Plats: Klubbhuset Hoddan

 

Närvarande: Lennart Wenggren, Mats Carlberg, Bo Lood, Bo Larsson, Bo-Arne Lennklev, Bengt Jonsson, Folke Petrelius, Leif Jönsson, Allan Olofsson, Bengt Wennerberg, Kenneth Larsson, Thomas Gustafsson, Anders Isaksson, Tommy Rasmusson, Ulf Andersson, Bengt Andersson, Mats Fager, Mats Axgardt, Lennart Hyghert, Mats Oredsson, Sten-Åke Ljung                

 

 

Lennart Wenggren valdes till stämmans ordförande och Mats Carlberg till sekreterare.

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Andersson och Bengt Andersson.

 

Stämman ansågs utlyst i behörig ordning.

 

Verksamhetsberättelsen för 2018 delades ut till mötesdeltagarna. Inga frågor uppkom.

 

Kassören (Lennart W) redogjorde för ekonomin 2018. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Års- och terminsavgifter behålls oförändrade under 2019 = medlemsavgift 300 kr, terminsavgift 200 kr / termin.

 

 

Arvode till styrelsen utgår inte.

 

Val av styrelse för 2019:

Ordf. Lennart Wenggren (vald för 2019)

V ordf. Kenneth Larsson (vald t.o.m. 2020)

Sekr. Mats Carlberg (vald för 2019)

Kassör Lennart Wenngren (vald för 2019)

Vice kassör Leif Jönsson (vald t.o.m. 2020)

Suppl. Mats Fager (vald för 2019) Bengt Andersson (vald t.o.m. 2020)

 

Revisorer: Hazze Wiberg, sammankallande (vald för 2019)

                Bengt Jonsson (vald för 2019)

 

Nöjeskommitté (1år): Gert Fors smk., Mats Fager, Bo Lood, Nils-Åke Jönsson, Bo Larsson

 

Valberedning: Bo-Arne Lennklev, Bo Larsson, Åke Derelius

 

Övriga frågor:

Lennart meddelade att det blir en aktivitet i maj då vi samlas vid Hoddan för vårstädning, kallelse kommer.

Viljandagen återkommer 2019, men under senare delen av sommaren. Nöjeskommittén återkommer med inbjudan.

 

 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid pennan: Mats Carlberg

 

 

Justeras av ovan angivna:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Frigymnastikklubben Viljans årsmöte 2018-03-18

Plats: Klubbhuset Hoddan

Närvarande: Lennart Wenngren, Mats Carlberg, Bo Lood, Bo Larsson, Hazze Wiberg, Nils-Åke Jönsson, Bo-Arne Lennklev, Bengt Jonsson, Arne Fälth, Mats Fager, Folke Persson, Leif Wingren

Lennart Wenggren valdes till stämmans ordförande och Mats Carlberg till sekreterare.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Larsson och Bo Lood.

Stämman ansågs utlyst i behörig ordning.

Verksamhetsberättelsen för 2017 delades ut till mötesdeltagarna. Inga frågor uppkom.

Kassören (Lennart W) redogjorde för ekonomin 2017. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Inga frågor om ekonomin.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Års- och terminsavgifter behålls oförändrade under 2018 = medlemsavgift 200 kr, terminsavgift 200 kr / termin. Beslut togs om att höja avgifterna till 2019 och de nya = medlemsavgift 300 kr, terminsavgift 200 kr /termin

Arvode till styrelsen utgår inte.

Val av styrelse för 2018: Ordf. Lennart Wenggren (vald för 2018 och 2019) V ordf. Bo-Arne Lennklev (vald t.o.m 2018) Sekr. Mats Carlberg (vald för 2018 och 2019) Kassör Lennart Wenggren (vald för 2018 och 2019) Vice kassör Leif Jönsson (vald för 2018) Suppl. Mats Fager (vald för 2018 och 2019) Bo Larsson (vald t.o.m 2018)

Revisorer: Hazze Wiberg, sammankallande (vald för 2018) Bengt Jonsson (vald för 2018)

Nöjeskommitté (1år): Gert Fors smk., Mats Fager, Bo Lood, Nils-Åke Jönsson, Bo Larsson

Övriga frågor: Viljandagen blir 3/6 Jubileumsaktivitet då Viljan firar 85 år 2018. Nöjeskommittén kommer med förslag för aktivitet till hösten, samt med förslag och datum för övriga sammankomster. Underhåll av klubbhuset kommer att ske i form av dörrbyten samt nya lås för fönsterluckor. Eventuellt kan det bli aktuellt med plåtarbete på utsidan, skall besiktigas av plåtslagare.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid pennan: Mats Carlberg

Justeras av ovan angivna:

Verksamhetsberättelse 2016

Gymnastikklubben Viljan har lagt ännu ett verksamhetsår bakom sig, det 84:e.

Gymnastiken som är klubbens kärnverksamhet har bedrivits i Linnéskolans gymnastiksal på Limhamn. Vårterminen från början av januari till sista veckan i april. Och höstterminen från början av september till mitten av december. Två kvällar i veckan, måndagar och torsdagar, samlas ett glatt gäng för gymnastik under ledning av Mats Carlberg eller Bo-Arne Lennklev. Förutom gymnastiken är även den sociala biten viktig när vi träffas.

 

Utöver gymnastiken har föreningen även ett antal golfintresserade som varje år brukar göra upp i ett klubbmästerskap. Men på grund av väder som ingen kunde råda över tvingades tävlingsledningen ställa in mästerskapet 2016.

 

Nöjeskommittén, bestående av Åke Derelius, Gert Fors, Nils-Åke Jönsson,

Bo Larsson och Bo Lood, har ordnat såväl vårfest, Viljandagen samt julfest på ett utmärkt sätt. Mycket glädje, kamratskap och god mat kännetecknar dessa välbesökta tillställningar, som arrangeras i vårt trevliga klubbhus på Sibbarp. I klubbhuset har även hållits årsmöte i mars 2016, samt styrelsens övriga sammanträden. Klubbhuset har hyrts ut till SPF Djupadal för en matlagningskurs med 20 kurstillfälle.

 

Under året har nödvändigt underhåll i klubbhuset utförts av hjälpsamma medlemmar.

 

Lite siffror från gymnastiken:

Det har gymnastiserats vid 56 tillfälle, 1 timme / tillfälle. Antalet deltagare varierar från gång till gång, men tillsammans har gymnasterna fått ihop 1225 aktiva timmar.

Årets flitigaste deltagare har närvarat vid 52 tillfällen.

 

Styrelsens sammansättning 2016

Ordf Lennart Wenngren

V ordf Bo-Arne Lennklev

Sekr Mats Carlberg

V sekr Gert Fors

Kassör Lennart Wenngren

Suppleant Bo Lood, Bo Larsson

Revisor Åke Derelius, Hazze Wiberg

 

Limhamn i februari 2017

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Frigymnastikklubben Viljans årsmöte 2017-02-26

 

Plats: Klubbhuset Hoddan

 

Närvarande: Lennart Wenngren, Mats Carlberg, Gert Fors, Bo Lood, Bo Larsson, Åke Derelius, Hazze Wiberg, Nils-Åke Jönsson, Bo-Arne Lennklev, Bengt Jonsson, Leif Jönsson, Tommy Rasmusson

 

Lennart Wenggren valdes till stämmans ordförande och Mats Carlberg till sekreterare.

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Jonsson och Åke Derelius.

 

Stämman ansågs utlyst i behörig ordning.

 

Verksamhetsberättelsen för 2016 delades ut till mötesdeltagarna. Inga frågor uppkom.

 

Kassören (Lennart W) redogjorde för ekonomin 2016. Årets resultat på ca 10 kkr balanseras i ny räkning. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Års- och terminsavgifter behålls oförändrade.

 

Arvode till styrelsen utgår inte.

 

Val av styrelse för 2017:

Ordf. Lennart Wenggren (vald t.o.m. 2017)

V ordf. Bo-Arne Lennklev (väljs på 2 år)

Sekr. Mats Carlberg (vald t.o.m. 2017)

Kassör Lennart Wenggren (vald t.o.m. 2017)

Suppl. Bo Lood (vald t.o.m. 2017) , Bo Larsson (väljs på 2 år)

 

Revisorer: Hazze Wiberg, sammankallande (väljs på 1 år)

Åke Derelius (väljs på 1 år)

 

Firmatecknare: Ordf. Lennart Wenggren och sekr. Mats Carlberg. Firman tecknas av dessa var för sig.

 

Nöjeskommitté (1år): Gert Fors smk., Åke Derelius, Bo Lood, Nils-Åke Jönsson, Bo Larsson

 

Övriga frågor:

Viljandagen blir 11/6

Ev. middag för betalande ickeaktiva veteraner Lennart W undersöker antal

Förslag på värvningskampanj-/alternativ diskuterades. Enighet om att börja med att bearbeta vänner och bekanta.

Värmepump installeras i klubbhuset enligt styrelsens beslut 21/2.

Bo Lood föreslog att skänka en TV till föreningen. Stämman tackade nej till gåvan då ett TV-innehav bl.a. medför kostnader.

 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid pennan: Mats Carlberg

 

Justeras av ovan angivna:

 

 

 

stadgar-rattstavning-1979.pdf<div class="lightbox fleft"><a href="